כיצד עושים ברית מילה ללא כאב? ומה הם כלי המילה?

הסבר על כלי המילה ומה הם הכלים שגורמים לכאב וצער מיותר לתינוק!

"קלמפ" "מוסקיטור" "מחט הפרדה" "סכין מילה" "מגן ברית" "מספרי כירוג"

מה תפקידם? והאם מותר להשתמש בהם?

1.

מה זה "קלמפ"? ומה תפקידו? האם מותר להשתמש בו?

"קלמפ" (נקרא מגן עם ציר) הוא מכשיר ידני, שאיתו אפשר לערוך ברית מילה, בלי שירדaudemars piguet replica watches ממנו דם.

מה מיוחד במכשיר זה שלא יורד דם?

מכשיר זה עובד בשיטת (הצבת) והמלחציים, כלומר מכשיר זה לוחץ על כל העורלה בצורה חזקה ולוחצת ביותר, כמו מלחצים, ומרוב הלחץ העצום של מכשיר זה על העורלה נמחצים כלי הדם יחד עם הערלה, הדם נדחק לצדדים, ומתרחק ממקום החתך, וכשמוהל חותך את העורלה, לא יורד דם, צינורות כלי הדם נימים וורידים נסגרים ונמחצים לגמרי, כמו בסגירת צבת לצינור, ולכן המוהל כבר מסיים לחבוש את הברית ולא נראה דם.

האם אנחנו קובעים בדעתנו שזה שלא יוצא דם, זה דבר טוב? משתלם או לא?

הסכנות והחסרונות.

א"כ צריך להבין, שבגלל הלחץ העצום על העורלה וכלי הדם לא יורד דם בשימוש "בקלמפ", ויוצא הפסד גדול מזה שהתינוק סובל סבל עצום.

וכן כתוב במפורש בגמרא ונפסק בשו"ע (יורה דעה סימן רסד' סעיף ג') כי לאחר עשית הברית יש למוהל לגרום שיצא דםOmega Replica Watches , ומוהל שלא עושה כך, מעבירים אותו מתפקידו, ואוסרים עליו למול יותר בגלל שהמציצה חשובה לרפואת התינוק!

מה גם שהרי בברית המילה עושים מציצת דם מהמקומות המרוחקים משום רפואה לכלי הדם, ולא זאת אלא שבמציצה נמנעת המטומאה באיבר הברית, וכשמלים בקלמאפ יכול לקרות סוגי המטמאות קשים מאוד.

האם ידעת שעצם מצוות ברית המילה זה שירד דם.  (עין רש"י במסכת שבת דף קלד עמ' א' בסוף העמוד ד"ה לכריכי הים.) וכמו שאומרים בברית "ואומר לך בדמיך חי".

וכך כתב רבנו חיים ויטאל זצוק"ל (תלמידו המובהק של רבינו האר"יזל) בספרו "עץ חיים" כי ירידת הדם בזמן המילה זה ענין חשוב על פי הסוד (הקבלה) וחלק מהמצוה של ברית המילה, שע"י א) חיתוך, ב) פריעה, ג) וירידת ומציצת הדם, אנו מסירים מהתינוק את שלושת הקליפות הדבוקות בילד, ואם נחסיר את ירידת ומציצת הדם, תשאר על התינוק קליפה קשה, ומי יודע כיצד קליפה זו יכולה היא להשפיע לרעה על התינוק במשך חיו, ומה הם התוצאות שלה. צריך להבין שקליפה זה דבר שמרחיק את האדם מצד הקדושה וככול שיש יותר קליפה זה יותר טומאה שחלה על האדם ובזה הוא מתרחק מהקב"ה, ויכול לעבור על כל התורה כולה לכן יש ציווי למול את הבן משמונה ימים שאיך שהתינוק נולד כבר שישרה עליו רוח קדושה מצד מצוות המילה.

ועוד אם אנחנו מקימם בכזאת שמחה את מצוות המילה למה שלא נדאג לבנינו שימולו אותם בדרך התורה ולפי כל הדעות בקדושה וטהרה הרי זה פעם אחת בחיים.

ועוד תדעו כ"כ בספר זוהר הקדוש לרשב"י זיע"א

שיש שכר מיוחד לתינוק בזכות הדם שיורד בזמן המילה, ושע"י ירידת הדם בזמן הברית יש לתינוק אפשרות להתעלות בתורה ויראת שמים, וכן זכות הדם הזה גורם שיהיה לתינוק פרנסה בשפע בימי חייו,

וזה לשונו הקדוש: (זהר פרשת תזריע דף מג עמ' ב') "בדמי טהרה אלין דמי מילה, דמא בתר דמא דאייתי מרביא, וקדשא בריךcheap patek philippe replica הוא נטיר לאינון דמי כל אלין יומין, הדא הוא דכתיב תשב בדמי טהרה טהרה סתם ולא אדכר ה"א בתראה דלא תימא טהרה דמטרוניתא אלא טהרה סתם דמי טהרה אקרון אלין דמי דכיא"

ביאור הזהר (עפי' מתוק מדבש בקיצור): שיש מעלה גדולה לדם שיורד בזמן המילה שהקב"ה שומר את הדם שיורד בזמן המילה במשך כל ימי חייו של התינוק כדי להטיב עם התינוק, בזכות אותם דמי המילה, ואלו הדמים מטהרים את גוף הילד, כדי שיוכל להתעלות ברוחניות, ולקבל שפע של פרנסה במשך ימי חייו.

בנוסף לזה האם ידעת כי זה שלא יורד דם בזמן הברית, זה מסכן את חיי התינוק!

  • התינוק סובל סבל רב מאוד מהלחץ של המכשיר על בשרו.
  • כדי למול בקלאמפ בדרך כלל משתמשים במוסקיטור, והבעיה שמי שמשתמש בזה נמנע מלהשאיר את עור הפרCheap Cartier Replica , ואז גם מתבטל מצוות הפריעה (ונשאר אותה רוח טומאה כנ"ל) וגם נפסק להלכה "מל ולא פרע כאילו לא מל", וגם עור פריעה חשוב מאוד לתינוק למשך ימי חייב, ועוד שיש הרבה יתרונות בעור זה בתפקידיו העצבים תחושה ומגע, ועור שאינו מגדל שיער.
  • מכשיר זה נפסל על ידי פוסקי גדולי וצדיקי ישראל מכל העדות והחוגים.

 (עיין במכתב גדולי ישראל בענין הקלאמפ ומגנים צרים- לחץ כאן לצפייה)

ואסרו באופן מוחלט את השימוש במכשיר הקלמפ בברית המילה!

2.

מה זה מוסקיטור? ומה תפקידו? האם מותר להשתמש בו?

"מוסקיטור" (הנקרא גם בשם ה"מוסטאט" פאן הרטמן וכד') הוא מכשיר שדומה בדרך כלל למספרים "תמימות", שתפקידו לסייע למוהל לאחוז ולתפוס את העורלה, שלא תחליק לו מהיד.

מכשיר זה פועל בצורה פשוטה ביותר, כמו שעובד "פלאייר-פטנט", אשר ננעל על חפץ ואינו מניח לחפץ להשתחרר ממנו, כך המוסקיטו עובד באותה צורה, הוא ננעל בחוזקה רבה על העורלה, ואינו מניח לה להשתחרר ולברוח ממנו.

זה מכשיר שכואב בצורה חזקה מאוד. (לא כדאי להסתכל על התינוק כיצד הוא מגיב ברגע שה"מוסקיטו" ננעל עליו.)

כדי להבדיל בין מוסקיטו למספרים יש שני מקומות 

א. בראש המכשיר ישנם שינים אשר ננעלות אחת מול השניה כעין פלייר פטנט, משא"כ במספרים-אין להם שיניים במקום הגוזר אלא כעין שני סכינים דקים שעולים אחד על השני (ולא שיניים שננעלות אחד מול השני).

ב. במקום שבין אחיזת האצבעות- במוסקיטו- ישנה נעילה הגורמת לשני קצות המכשיר להתחבר ולהנעל אחד בשני, ועי"כ המכשיר נסגר וננעל בחזקה מבלי אפשרות להיפתח. משא"כ במספרים אין דבר המחבר את מקום אחיזת האצבעות אחד לשני.

כמו כן במוסקיטו – מקום אחיזת האצבעות לא נדבקים אחד לשני בצורה מגבילה, אלא יש את הנעילה שנועלת ולא מאפשרת לשני ידיות האחיזה להדבק אחד לשניה, משא"כ במספרים- שני ידיות האחיזה (מקום הכנסת האצבעות) נדבקות לגמרי אחד לשניה, ללא הפרעה ורווח בינהם, כפי שיש במוסקיטו אשר הנעילה של המכשיר גורמת לרווח בין ידיות האחיזה.

מוהל שלא משתמש במכשיר זה אוחז את העורלה בצורה מיומנת בצורה נכונה ומקצועית ולכן העורלה לא מחליקה ולא גורמת צער וכאב חזק לתינוק כמו המוסקיטור, ובתפיסה זאת אוחז המוהל את עור הערלה והפריעה ובכך גם נמנעה צער וכאב לתינוק, וגם זוכים לקיים את מצוות ברית המילה. לכן לא כדאי להשתמש במכשיר זה.

ישנם מצבים שכן חייב וצריך להשתמש במכשיר זה כגון ברית בלועה, חצי מהול, איפוספאדיאס, מיקרו פין, וכד' שאז כלי זה עוזר ומסייע לערוך את הברית מילה בצורה מקצועית ומדויקת, אבל בברית רגילה מיותר ואין צורך ולא כדאי להשתמש בו.

3.

מה זה מחט הפרדה? ומה תפקידו? האם מותר להשתמש בו?

המחט נועדה להפריד בין עור הפריעה הדבוק בעטרה, לעטרה ובכך יוכל המוהל להחזיק את עור הערלה יחד עם רוב הפריעה.

בדרך כלל לא צריך להשתמש בכלי זה, אבל פעמים שעור הפריעה דבוק ממש או כשיש פימוזיס כדאי ורצוי להשתמש בכלי זה על מנת שבתפיסה המוהל יוכל להחזיק את רוב עור הפריעה הפנימי בצורה טובה, ובכך למנוע ציצים ועור מיותר סביב האיבר.

4.

מה זה סכין מילה? ומה תפקידו? האם מותר להשתמש בו?

סכין המילה עשוי מחרב פיפיות חד משני הכיוונים ובכך המוהל מל את התינוק ללא שום צער, הסכין חייבת להיות חדה מאוד, (עיין במאמר איך וכיצד מלים)

5.

מה זה מגן ברית? ומה תפקידו? האם מותר להשתמש בו?

מגן ברית יש לו מגוון צורות שונות ומשונות, תפקידו לשמור על ראש האיבר ולמנוע מגע בין הסכין לאיבר או לשק האשכים, ולכן כשמו כן הוא מגן ברית.

חובה ורצוי להשתמש במגן בברית המילה ובכך נמנע הרבה סכנות, בעבר הרחוק לא היה מגן, ולכן היו משתמשים בחוט או בדרכים שונות, ולפני מאות שנים נוצר המגן ולאט לאט חווה שיפורים מדהמים וטובים עד ימינו.

6.

מה זה מספרי כירוג? ומה תפקידו? האם מותר להשתמש בו?

מספרי כירוג יש בשלל גוונים וצורות, בצד המספרים יש שנים עדינות וזהירות שעוזרות לתפיסת העור שלא יחליק בחיתוך, כמו כן קצבות מעוגלות למנוע חשש סכנה במגע בברית עם מספרי חדות.

תפקידם לתקן ולסדר את הערלה או הפריעה שנשארה מה שקרוי ציצים המעכבים ושאינם מעכבים.

מותר וכדאי להשתמש בהם בעיקר במצבים של ציצים או בבריתות מסובכות ובתנאים מסוימם מלים בהם ולא בסכין.

ברית ללא כאב נעשית ע"י שמשתדלים כמה שיותר למול ללא כלי עזר, בזריזות ידים, בדיוק, ובמקצועיות רבה, וכמובן בסיעתא דשמיא.

 לאחר הברית ניתן לשים חומר מאלחש בתחבושת הברית ובכך נמנע כאב מקומי לתינוק.

 

לעוד שאלות נבחרות: